Code of conduct

Inledning

UniGraphics AB vill vara en ansvarsfull arbetsgivare. Verksamheten ska hanteras med respekt och hänsynstagande till mänskliga rättigheter, till människors säkerhet och hälsa samt till miljön. Det är såväl de anställdas som ledningens ansvar att säkerställa att denna uppförandekod efterlevs. Koden ger oss på UniGraphics AB en vägledning om hur vi ska uppföra oss i olika situationer. Den skyddar oss och visar var gränsen går mellan lämpligt och olämpligt uppförande. Alla uppmanas och förväntas rapportera brott mot denna uppförandekod.

Grundläggande lagar och regler

UniGraphics AB ska respektera lagar och regler oavsett var verksamheten bedrivs. UniGraphics AB ska respektera de grundläggande mänskliga rättigheterna och internationella arbetsstandarder såsom dessa framställs i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och i den Internationella Arbetsorganisationens (ILO:s) kärnkonventioner. Detta innebär till exempel:

Att UniGraphics AB inte accepterar barnarbete i någon form. Om inte lokal lagstiftning föreskriver högre åldersgräns, ska ingen som inte uppnått åldern för slutförd obligatorisk grundskola eller är yngre än 15 år anställas (eller 14 år om den nationella lagstiftningen så tillåter). Att UniGraphics AB inte accepterar tvångsarbete eller ofrivilligt arbete. Det gäller såväl slavarbete som påtvingat arbete i fängelse eller arbete i övrigt mot någons vilja eller eget val.

 

Att UniGraphics AB rekryterar och behandlar sina medarbetare på ett sätt som inte är diskriminerande avseende kön, ras, religion, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt, fackföreningstillhörighet, socialt eller etniskt ursprung.

Att UniGraphics värdesätter mångfald och främjar rättvis behandling på lika villkor vid rekrytering, lönesättning, fortbildning och befordran hos anställda oavsett ras, religion, politisk uppfattning, kön, ålder, nationalitet, sexuell läggning, civilstånd eller handikapp.

Att ingen anställd vid UniGraphics AB utsätts för kroppslig bestraffning eller fysiska, sexuella psykologiska eller verbala trakasserier eller övergrepp.

Att UniGraphics AB respekterar de anställdas rätt att organisera sig fackligt: Alla anställda har således rätt att utöva sin lagliga rätt att bilda, gå med i eller avstå att gå med i fackliga organisationer. Det är således inte heller acceptabelt att det vidtas disciplinära eller diskriminerande åtgärder mot arbetstagare som organiserar sig eller ansluter sig till en organisation för att på ett fredligt sätt tillvarata sina rättigheter.

Hälsa och arbetsmiljö

UniGraphics AB värnar om att anställda och övriga som vistas i våra lokaler ska ha en säker och hälsosam arbetsmiljö.
UniGraphics AB ska vidta lämpliga åtgärder för att förebygga arbetsplatsolyckor och arbetsrelaterade sjukdomar. Vi är observanta på vår arbetsmiljö och rapporterar omedelbart om riskfyllda situationer. Arbetsvillkor, arbetstider och lön för minderåriga med rätt att utföra visst arbete ska vara ändamålsenliga med hänsyn till ålder. Det ska föreligga en hälsosam balans mellan arbete och fritid för de anställda.

Relationer med affärspartners

UniGraphics AB:s kontakter med affärspartners kännetecknas av opartiskhet och följer god affärssed. UniGraphics garanterar våra affärspartners integritet i fråga om affärshemligheter och andra sekretessbelagda affärsrelaterade uppgifter som vi tar del av i affärsverksamheten.
UniGraphics AB ska inte erbjuda affärspartner några belöningar eller fördelar i övrigt.
Inte heller får UniGraphics AB anställda ta emot gåvor eller ersättningar från utomstående i en affärsrelation.

Miljö

UniGraphics AB ska vara ett ansvarstagande företag vad avser miljöfrågor och strävar efter att minska den egna verksamhetens påverkan på miljön. Gällande regler på miljöområdet ska alltid följas. Varor och material som kan medföra miljö- och hälsorisker ska undvikas.

 

Borås 2017-03-09

Torbjörn Sund, VD