Integritetspolicy

Integritetspolicy

 

UniGraphics Integritetspolicy - Hantering och behandling av personuppgifter
På Unigraphics är vi måna om din integritet och att uppgifterna om dig hanteras på rätt vis (t.ex. att vi inte säljer dina uppgifter vidare till tredje part eller att vi inte samlar in mer information än nödvändigt). Denna uppdaterade integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder den information vi får in. Den förklarar även dina rättigheter.
Det är viktigt att du läser igenom vår nya integritetspolicy och att du känner dig trygg med att dina personuppgifter hanteras på korrekt vis hos oss.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är den information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Det kan t.ex. vara bilder som lagras och behandlas på en dator även om inga namn nämns. Elektroniska identiteter ( t.ex. IP-nummer och MAC-adresser) kan även klassas som personuppgifter om dom kan kopplas till en fysisk person.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifter. Varje moment som utförs med en personuppgift innebär att det är en behandling av den oavsett om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar kan vara insamling, registrering, organisering, lagring bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter som vi samlar in?
Unigraphics AB, org. nr 556064-7801, med adress Solvarvsgatan 4, 507 40 BORÅS är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför gör vi det?

Ändamål

Ändamål

Behandling som utförs

Kategorier av personuppgifter

För att kunna hantera och
besvara offerter och/eller prisförfrågningar.

 • Kreditbedömning mot t.ex. Creditsafe.
 • Besvarande av frågor till kundservice via telefon och digitala kanaler inklusive mailformulär på unigraphics.se.
 • Korrespondens och konversationer via våra digitala kanaler t.ex. epost.

 

 • Företagsnamn
 • Namn
 • Organisations- och eller personnummer
 • Kontaktuppgifter (T.ex. epost, adress och telefonnummer)

 

Laglig grund: Berättigat intresse. Denna hantering är nödvändig för att kunna tillgodose vårt och ditt berättigade intresse vid offert- och prisförfrågningar.

Lagringsperiod: Så länge offerten anses aktuell, dvs. 60 dagar eller till dess att offerten övergår till ett köp se (För att kunna hantera beställning/köp.)

 

Ändamål

Behandling som utförs

Kategorier av personuppgifter

För att kunna hantera beställningar/köp.

 • Leverans (Inklusive avisering och kontakter rörande leverans.)
 • Kreditbedömning mot t.ex. Creditsafe.
 • Hantering av betalning via faktura.
 • Hantering av direktbetalning via Swish, DIBS och bank.
 • Hantering av reklamations- och garantiärenden.
 • Montering och behandling av digitala tryckfiler.
 • Lagring av digitala produktionsfiler.
 • Namn
 • Leveransadress
 • Faktureringsadress
 • Telefonnummer
 • E-post
 • IP-adress
 • Enhetsinformation
 • Organisations- eller Personnummer
 • Företagsnamn
 • Orderrader
 • Produktionsfiler
 • Av kund inskickade digitala filer via mail eller någon av våra webbtjänster

Laglig grund: Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor)

Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en

tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden samt återbeställningar.

 

Ändamål

Behandling som utförs

Kategorier av personuppgifter

För att utföra marknads- och kundundersökningar gentemot Unigraphics kunder och leverantörer via digitala
och traditionella medier

 

 • Export av epostlistor från Getanewsletter och Affärssystem
 • Namn
 • Företagsnamn
 • Adress
 • Epost

Laglig grund: Intresseavvägning. Det sker en intresseavvägning vid undersökningar där vi endast skickar information till de som har ingått en affärsrelation med Unigraphics.

Lagringsperiod: För att försäkra om oss om att en nuvarande kund som har avslutat en prenumeration inte skall få ett oönskat utskick av oss, så ligger kunden kvar så länge dom har en affärsrelation med Unigraphics. Kunden ligger dock markerad som avregistrerad på sändlistor och måste aktivt kontakta Unigraphics om den önskar att få utskick igen.

 

Ändamål

Behandling som utförs

Kategorier av personuppgifter

För att marknadsföra Unigraphics varor och tjänster genom
post, epost och sociala
medier till företag.

 

 • Export av epostlistor till leverantör av epostprogram t.ex. Getanewsletter.se och annonsering.
 • Export av mottagarlistor till postal direktmarknadsföring
 • Namn
 • Företagsnamn
 • Adress
 • Epost

Laglig grund: Intresseavvägning. Det sker en intresseavvägning vid marknadsföring där vi endast skickar information om erbjudanden och produktnyheter till de som har ingått en affärsrelation med Unigraphics

Lagringsperiod: För att försäkra om oss om att en nuvarande kund som har avslutat en prenumeration inte skall få ett oönskat utskick av oss, så ligger kunden kvar så länge dom har en affärsrelation med Unigraphics. Kunden ligger dock markerad som avregistrerad på sändlistor och måste aktivt kontakta Unigraphics om den önskar att få utskick igen.

 

 

Ändamål

Behandling som utförs

Kategorier av personuppgifter

För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser.

 • Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet, vilka kan kräva framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser vid exempelvis en defekt eller hälsovådlig vara).
 • Namn
 • Organisations- och/eller personnummer
 • Kontaktuppgifter (T.ex. adress och telefonnummer)
 • Upggift om köp (T.ex. orderinformation)
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation

Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Denna insamling krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi kan därför neka dig att genomföra ett köp.

Lagringsperiod: Den tid som respektive lag kräver.

 

Ändamål

Behandling som utförs

Kategorier av personuppgifter

För att kunna hantera kundserviceärenden samt frågor rörande våra produkter och tjänster.

 • Besvarande av frågor till kundservice via telefon och digitala kanaler inklusive mailformulär på unigraphics.se samt sociala medier.
 • Utredning av eventuella klagomål samt reklamationsärenden.
 • Supportärenden rörande våra digitala kanaler.
 • Företagsnamn
 • Organisationsnummer
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (T.ex. epost, adress och telefonnummer)

 

Laglig grund: Berättigat intresse. Denna behandling är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ärenden av kundservicekarraktär.

Lagringsperiod: Till dess att kundserviceärendet har avslutats.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver det uppgifter som du själv lämnar till oss vid t.ex. en offert- och/eller prisförfrågan eller genomför ett köp via någon av våra kanaler så samlar vi in uppgifter från tredje part.

 

De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

 1. Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig. (t. ex. Eniro och Hitta.se.)

 2. Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag. (t.ex. Creditsafe.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi

dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.

 

Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 1. Transporter (logistikföretag och speditörer).

 2. Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

 3. IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

 4. Marknadsföring (Print och distribution).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet t.ex. som att leverera en vara eller erbjuda flexibla betalalternativ).

Vi ingår skriftliga avtal med alla som agerar våra personuppgiftsbiträden genom vilket dem garanterar att personuppgifterna behandlas korrekt samt att dom åtar sig att följa våra säkerhetskrav och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Vi delar även dina personuppgifter med vissa

företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att ett företag är självständig personuppgiftsansvarig innebär att Unigraphics inte kan styra över hur överlämnad information kan komma att behandlas. När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

 1. Myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.

 2. Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).

 3. Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. I vissa fall (T.ex. supportärenden) kan dock dina personuppgifter överföras till och behandlas i ett land utanför EU/EES-området av våra tjänsteleverantörer. Personuppgifter som behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivå antingen genom beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller att användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder t.ex. Privacy Shield eller godkänd uppförandekod i mottagarlandet.

Från och med den 25 maj 2018 har du rätt att på begäran få en kopia på de skyddsåtgärder vi har på plats och information om till vilka länder vi, i förekommande fall, överför personuppgifter.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas så länge som du är kund hos Unigraphics och för den tid därefter som vi har en laglig grund för vår behandling. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig.

Dina rättigheter

I enlighet med Dataskyddsförordningen så ges till dig som privatperson ett antal rättigheter i förhållande till behandling av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter.

Tillgång till personuppgifter

Rätt till tillgång av registeruttag. Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt att begära tillgång till dessa personuppgifter i form av ett sk. Registerutdrag. Du kan när som helst även logga in på ”mina sidor” på unigraphics.se för att se viss information som är sparad utav och om dig.

Begära rättelse

Om du anser att en sparad uppgift om dig är felaktig så har du rätt att begära att uppgiften korrigeras.

Motsätta dig behandling av direktmarknadsföringsändamål

Du har när som helst rätt att motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål och avregistrera dig från fortsatta utskick genom att avregistrera dig i nyhetsbrev, alternativt att kontakta vår kundservice.

Från och med den 25 maj 2018 har du även rättigheterna nedan om det följer av gällande dataskyddslagstiftning.

Motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse

Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.

Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Begränsad behandling

Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen av dina uppgifter har begränsats.

Dataportabilitet

Slutligen har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. ett avtal med dig.

Vem kontaktar jag vid frågor?
Om du har några frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter så är du välkommen att kontakta oss på kontaktinformationen nedan. Du har även möjlighet att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten.

Kontaktuppgifter – Personuppgiftsansvarig
Unigraphics AB
Solvarvsgatan 4
507 40 BORÅS, SE

+46 33 15 11 00
Dpo.unigraphics@unigraphics.se

 

Detta dokument är uppdaterat 231019 och kommer att uppdateras löpande vid förändringar.